Deze voorwaarden zijn van toepassing op de offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van de Besloten Vennootschap “Go Digital BV” met ondernemingsnummer: BE0795.994.668 gevestigd te Opwijk, Langeveldweg 87. Hierna ook te noemen: “Go Digital”, “Go Digital BV” of “We”. 

Betaling

Betalingen moeten steeds worden uitgevoerd binnen de termijn die vermeld staat op de factuur. Bij een gebrek aan vermelding geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Laattijdige of onvolledige betalingen zullen aanleiding geven tot ingebrekestelling en invordering, zo nodig via een gerechtelijke procedure. Daarbij zal een betalingsachterstal aanleiding geven tot de aanrekening van een interest van 12% per jaar en van een schadebeding van 10% (ter dekking van bijkomende buitengewone inningskosten en andere schade), met een minimum van 75,00 EUR. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.

Go Digital heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Werkzaamheden

Werkzaamheden die door de klant of derde partijen worden uitgevoerd en die vervolgens zorgen voor fouten of problemen vallen niet onder deze overeenkomst. Indien Go Digital hierbij moet tussenkomen geldt het uurtarief van € 75,00 (excl. BTW). Bijkomende kosten op vlak van thema en plug-ins kunnen worden doorgerekend aan de klant.

Go Digital is geen eigenaar van de website en staat enkel in voor het maken van de website. Go Digital is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Go Digital zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Werken waar geen waarvoor op voorhand geen levertermijn is afgesloten worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn aan een uurtarief van € 75,00 per uur (excl. BTW).

Go Digital heeft steeds het recht om overeengekomen diensten, adviezen, werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden welke al dan niet buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

Go Digital kan – indien er overmacht plaatsvindt en de uitvoering van het advies of de werkzaamheden binnen de afgesproken termijn in gevaar komt – de werken of een deel ervan uitbesteden aan een derde partij of beslissen de uitvoering van de werken volledig te annuleren. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

De Privacy & Cookie Policy van Go Digital is van toepassing. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgevingen. Meer informatie op: https://www.godigital.be/privacy-cookie-policy/

Aansprakelijkheid

Go Digital zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Het advies en/of de geleverde diensten van Go Digital zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Go Digital sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door Go Digital verstrekte adviezen en diensten en , tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Go Digital. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Go Digital nimmer aansprakelijk. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Go Digital slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Go Digital voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst

De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde dienst, zelfs indien hij niet de eindegebruiker is. Bij misbruik behoudt Go Digital zich het recht om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken.
Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe. Onder ongeoorloofd gebruik wordt begrepen:

  1. Onrechtmatig gebruik of verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk
  2. Het verspreiden van informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is
  3. Het versturen van spam via de servers van Go Digital
  4. Het uitvoeren illegale of onwettige activiteiten via de systemen voorzien door Go Digital;
  5. Alle opslag en verspreiding van (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving;
  6. Zich onrechtmatig toegang verschaffen tot delen waar de gebruiker geen machtiging toe heeft;
  7. Het uitvoeren van taken of bewerkingen welke schade of hinder kunnen veroorzaken op de systemen of voor andere gebruikers.

Alle schade en eventuele kosten die Go Digital heeft geleden als gevolg van bovenstaande acties veroorzaakt door de klant, zullen van rechtswege ook worden verhaald op de klant.
Go Digital is nimmer aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens welke worden opgeslagen door de klant, zelfs niet voor die van de automatische backups. Van de klant wordt dan ook verwacht deze de nodige beveiligingen en backups voorziet en hiermee alle inhoud up-to-date houdt.


Copyright

De eigendom van door Go Digital verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Go Digital, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Go Digital hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Go Digital gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Domeinnaam

Door de verhuis van een bestaande domeinnaam aan te vragen verklaart de klant ook daadwerkelijk de eigenaar te zijn van die welbepaalde domeinnaam.
Go Digital kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims of gevolgen die verband houden met (het oneigenlijk gebruik van) een domeinnaam.

info@godigital.be

Laatste update op 21/01/2021 door Go Digital.